Bangkok International Dental Center ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น Prime Minister’s Export Award ประจำปี 2553

Prime Minister’s Export Award

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เช็นเตอร์ เป็นคลินิกทันตกรรมแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เราได้รับรางวัลในประเภท ผู้ให้บริการดีเด่น (Best Service Provider)ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล / คลินิค) 

รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award หรือ PM Export Award) ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทย ในตลาดโลก จัดให้มีขึ้นครั้งแรกในปี 2535   ในสมัยนายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน) โดยมีเป้าหมาย ที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้า และบริการที่มีผลงานดีเด่น ที่มีการริเริ่ม และพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับ ในตลาดโลก รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้สินค้าและบริการของไทย สามารถแข่งขันและสร้างตลาดต่างประเทศ ได้อย่างถาวร  จึงได้กำหนดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การมอบรางวัล

Prime Minister’s Export Award

CEO of BIDC receives the Thai government's highest prestigious Prime Minister's Export Award from Thailand's Prime Minster Abhisit Vejjajiva 

Prime Minister’s Export Award

Bangkok International Dental Center (BIDC) on December 2010 issue of Passport To Suvannaphoum Magazine 

Prime Minister’s Export Award